5R – Vì một thế giới không rác thải (5Rs – For a world of zero waste)

Làm Đẹp✅Hướng dẫn thực hiện 5R:
Refuse – Từ chối
Reduce – Giảm thiểu
Reuse – Tái sử dụng
Repair – Sửa chữa
Recycle – Tái chế

Kịch bản và sản xuất: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thuộc dự án: “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”
Dưới sự tài trợ của GEF ủy thác thông qua UNIDO

source: https://espace-risque.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://espace-risque.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *