16 thoughts on “Biến Laptop thành điểm phát sóng Wi Fi trong Windows XP

  1. Em Yêu Ảo Lòi cái này làm ra sài k đc chỉ để nhìn tôi có wifi thật nhưng kết nói vào không có mạng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *