2 thoughts on “Công viên M’Roa bỏ hoang gần 20 năm.cùng khám phá…

  1. Công viên M' Roa đã đống cửa từ rất lâu, nay chắc cũng hơn 20 năm, người ta quen gọi là công viên Hai Thận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *