12 thoughts on “Doremon truyện dài mới nhất – Nobita và đảo giấu vàng

  1. Đcm xem doraemon khi nào cx có mấy tập để màn hình nhỏ. Xem rất khó chịu. Má cái tậo này che gần hết cái màn hình xem cái đéo gì nx

  2. Hay qua di thoi😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤨🤨😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤨😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍🤩😋😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *