6 thoughts on “Dự án giới thiệu Quy hoạch Hà Nội đến 2030

  1. chỉ là sắp xếp thôi mà, với tính trạng chính phủ hiện tại và tính trạng quan liêu đang giảm dần, tư tưởng người dân và chính phủ ngày càng lớn thì việt nam có 1 quy hạch tốt là điều rõ ràng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *