2 thoughts on “Đua xe địa hình VOC 2016 – Bài 4 – Bài thi tuyệt vời

  1. không hiểu gì cả, chạy bừa. Kết cấu xe nguyên bản không thể đi được trên địa hình như vậy được, muốn đi được phải thay đổi giàn gầm và hệ thống phuộc nhún

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *