4 thoughts on “Hướng dẫn giải Sodoku

  1. làm sao để có thể biết số nào còn thiếu mà điền nhỉ ví như ngay ban đầu là bạn biết thiếu số 6 rồi tìm số 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *