37 thoughts on “Nối Vòng Tay Lớn và Việt Nam Ơi

  1. Tạo hóa nhân duyên toàn cầu Ứng Hóa cộng đồng nhân thiên pháp giới đại đồng
    Năm Châu bốn biển cộng đồng tự do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *