36 thoughts on “Pony bé nhỏ phần 3 tập 1 phần 1

  1. Lúc trước mình xem một tập là 20 phút lẫn mà sao ở đây chỉ có 9 phút. Mong phim sẽ chiếu lâu hơn

  2. Để coi nhân vật là: twilight sparkle,
    Applejack, rarity, rainbow dash, pinkie pie ( pinkamena), fluttershy, spike. Mỏi tay quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *