38 thoughts on “Sửa quạt gió. Thai cổ quạt đơn giản

  1. Bạn giỏi và khéo tay quá làm hết phần của các ông . chúc bạn thành công nhé rảnh sang nhà mình sửa mình cái quạt

  2. Sửa quạt gió. Thai cổ quạt đơn giản mà hieu quả và công dung rat tôt cam on bạn hien nhiu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *