6 thoughts on “Sudoku – giải thích logic

  1. Theo lẽ thường thì điền 2 số 2 kia trước , vì nó là half pair sau đó thì sẽ dễ nhìn ra số 2 ở hàng dọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *