5 thoughts on “Tô màu trong photoshop cs5

  1. làm sao mà chọn được nhiều vùng cùng một lúc trong magic wand tool vậy Nguyễn Xuân Sơn? Mình chỉ chọn được một vùng một thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *